Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua việc đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc các hoạt động tương tự trên trang web. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thời gian truy cập.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến dịch vụ trên trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các cập nhật hoặc thông tin quan trọng liên quan đến trang web.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không cá nhân để hiểu và cải tiến trang web, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng, và phân tích xu hướng sử dụng.

3. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi hoặc người dùng khác.

  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba làm công việc thay mặt cho chúng tôi, ví dụ như xử lý thanh toán.
  • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, tuân thủ yêu cầu của chính quyền hoặc bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.

4. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền thông nào trên Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo trước những thay đổi đáng kể trên trang web hoặc thông qua email.